ArtiklerKosttilskudd

Kosttilskuddlovverket i Norge – ett av verdens strengeste

Jan-Øyvind Lorgen er turnuslege utdannet ved UiO. Han engasjerer seg for at gode løsninger som kan bedre folkehelsen skal være lettere tilgjengelig, og at dagens regelverk hindrer dette i å skje.

Han skrev derfor et brev til Stortinget, som han så delte på Facebooksiden sin. Jeg synes brevet var velformulert og veldokumentert, og setter pris på at flere engasjerer seg for noe som kan ha så stor innvirkning på livene og helsen vår som å dekke behov for næringsstoff vi ikke får nok av gjennom mat slik det tyder på er tilfellet med D-vitaminer i vinterhalvåret her.

Dette gjelder ikke bare tilskudd, det gjelder livskvalitet, helse og muligheten til å ta valg som bedrer folkehelsen. Det er interessant samfunnsøkonomisk, samfunnsmedisinsk og på individbasis.

Jeg velger derfor å dele det her slik at så mange som mulig kan se, lese og ta stilling til det.

Engasjer dere!

Jan-Øyvind Lorgen skriver:

Norge har en av verdens strengeste kosttilskuddlover. Jeg mener at de som ønsker det, bør kunne kjøpe høydoserte kosttilskudd uten å konsultere med lege. Jeg sendte et brev til våre folkevalgte på Stortinget, som er vedlagt nederst i denne statusmeldingen.

Jeg synes det er veldig rart at Norge har strengere reguleringer for kosttilskudd som inneholder næringsstoffer som er nødvendige for å opprettholde god helse, enn reguleringene for skadelige stoffer som alkohol og tobakk.

Årsaken til at jeg velger å legge brevet ut, er at jeg håper at jeg klarer å motivere noen til å bli politisk aktive og til å ta problemstillingen opp med politikere. Til uken vil jeg legge ut flere argumenter for hvorfor behovet for kosttilskudd kan ha økt fra tidligere, og hvorfor det kan være fornuftig å ta tilskudd i høyere doser enn myndighetene anbefaler.

Hei.

Jeg er turnuslege og heter Jan-Øyvind Lorgen. Grunnen til at jeg skriver denne mailen er de norske reguleringene av kosttilskudd. Innholdet er på cirka to A4-sider.

Ny forskning har vist en sammenheng mellom mangel på særlig vitamin D og flere kroniske sykdommer. Besparelsene ved at hele befolkningen har et vitamin D-nivå litt over nedre referanseområde har blitt estimert til å være 187 milliarder euro årlig i Vest-Europa.

I denne mailen går jeg kort gjennom temaet med fokus på særlig D-vitamin men også noen få andre vitaminer. Jeg gjør en kort sammenligning av kosttilskudd i Norge og andre land. Norge har svært strenge begrensninger på innholdet i kosttilskudd. Dette kan medføre høyere helseutgifter og utgifter til sykefravær enn hva som er nødvendig.

Vitamin D i maten og dosering i kosttilskudd i Norge og andre land

I Sverige tillater man D-vitamin i doser på 125 mikrogram[1] mens den øvre grensen i Norge er 10 mikrogram [2]. I USA og Storbritannia selges kosttilskudd med 250 mikrogram[3, 4]. Dette er mer fornuftige doser enn norske med tanke på at mennesker kan produsere 500 mikrogram i huden under optimale forhold [5, 6]. Via kostholdet får vi i oss 4-5 mikrogram/dag i følge Helsedirektoratet [7].

Lite vitamin D-produksjon i huden i Norge

I det sørlige Norge produserer vi ikke vitamin D i huden i perioden september-april. Jo lenger nord man kommer, jo mindre del av året kan man produsere D-vitamin i huden. Grunnen til dette er at vinkelen mellom solstrålene og ozonlaget endres i løpet av året. UVB-stråler som er nødvendige for D-vitaminproduksjon i huden filtreres bort av ozonlaget i en større del av året jo lengre nord man kommer. Se vedlagt illustrasjon (solstråle-vinkel.jpg).

Hvor mye vitamin D trenger mennesker?

Ny forskning har vist at vi trenger mange ganger så mye D-vitamin som norske myndigheter anbefaler. Tre vedlagte studier [8-10] og en review-studie [11] viser at ved tilskudd av 50 mikrogram vitamin D3 daglig har likevel 40-50 % fortsatt mangel / ikke-optimale blodverdier (under 75 nmol/L). Grensen på 75 nmol/L er basert på undertrykkelse av hormonet PTH som stiger når det er lite kalsium i blodet [12, 13]. Altså er den ikke basert på annet enn kalsiumopptak. Review-studien konkluderte med at at eldre bør få 125 mikrogram vitamin D3 daglig.

Fotballspillerne i Liverpool F.C. deltok i en studie som viste hvor stor variasjon det er i blodverdiene av vitamin D [14]. Om sommeren var gjennomsnittsverdiene normale (104 nmol/L) mens om vinteren hadde de i gjennomsnitt 51 nmol/L (21 ng/mL), som er en veldig lav verdi.

Økonomiske besparelser ved at befolkningen har “optimale verdier” av vitamin D

En studie har gjennomgått hvilke økonomiske gevinster man vil få ved at hele Europas befolkning har blodverdier litt over nedre referanseområde (100 nmol/L) hele året. Den estimerte at besparelsene vil være 187 milliarder euro årlig [15, 16].

Vitamin D, svangerskapskomplikasjoner og spedbarnsutvikling

Hvis gravide skal minimere risikoen for svangerskapskomplikasjoner og kvinner med nyfødte barn få nok D-vitamin i morsmelken (10 mikrogram), må mødrene ha en D-vitaminstatus på minst 120 nmol/L [17,18]. For å sikre dette trenger de minimum 100 mikrogram, altså ti ganger så mye som norske myndigheter anbefaler i følge en randomisert studie av anerkjente professor Bruce Hollis [19, 20].

En nylig publisert studie viste at barn med mødre som hadde vitamin D-verdier over 75 nmol/L (30 ng/mL) i svangerskapet utviklet høyere mental og psykomotorisk score sammenlignet med barn som hadde mødre med lavere vitamin D-verdier [38].

Vitamin D og immunforsvaret

D-vitamin aktiverer flere hundre gener involvert i immunforsvaret. En ny studie argumenterer for at nedre normalområde bør være mellom 100 og 113 nmol/L (40-45 ng/mL) for å redusere bruken av antibiotika [21]. Fra tidligere vet vi at det er en sannsynlig sammenheng mellom influensa og lave D-vitaminverdier [22]. En ny studie på japanske barn viste en 40 % lavere forekomst av influensa type A hos barn som fikk 30 mikrogram vitamin D daglig [23], og en studie fra Mongolia viste en 50 % reduksjon i luftveisinfeksjoner [36].

“Vitamin D Council” har nylig gått gjennom den nyeste forskningen på sammenhengen mellom vitamin D og infeksjoner [37].

Vitamin D og kreftforebygging

En metaanalyse fra 2011 viste at for hver 25 nmol/L som D-vitaminstatusen øker, så reduseres risikoen for tykktarmskreft med 26 % [24]. En metaanalyse på brystkreft viste at for hver 25 nmol/L vitamin D øker så reduseres risikoen for brystkreft med 10 % [25].

Vitamin D og diabetes type 1

“Vitamin D Council” har funnet en helt klar sammenheng mellom forekomsten av diabetes type 1 og avstanden fra Ekvator. Se vedlagte graf 1.

Finland har gradvis redusert det anbefalte inntaket av vitamin D til spedbarn (26). Vedlagte bilde “graf nr 2” viser hvordan dette kan ha påvirket (2-3-doblet) forekomsten av diabetes type 1.

En samlestudie har vist at det sannsynligvis er en sammenheng mellom lave vitamin D-verdier og diabetes type 1 [27]. Vedlagt er også en oversiktsstudie av professor Holick om hvordan vitamin D kan påvirke barns helse [28].

Effekter av vitamin K

Også andre essensielle næringsstoffer kan være viktige for å forebygge sykdom. Myndighetenes vitamin K-anbefalinger er basert på koagulasjon (blodlevring) men det er også vist å kunne forebygge benskjørhet og forkalkning av blodårer / bløtorganer [29, 30].

Den anerkjente forskeren Cees Vermeer anbefaler at man oppjusterer vitamin K-behovet slik at det tas hensyn til andre effekter [29, 30]. I Japan bruker man vitamin K2 i behandlingen av benskjørhet.

Siden vitamin K hovedsakelig finnes i lagret ost og natto (fermentert soya) samt i små mengder i grønne bladgrønnsaker, så varierer inntaket veldig innad i befolkningen og mellom land. Nordmenn spiser mye mindre vitamin K via kostholdet enn f. eks japanere og nederlendere.

Jeg vil argumentere for at forkalkning / kalsiumavleiringer kan være et tegn på vitamin K-mangel. Proteinet MGP er den sterkeste beskyttelsesmekanismen for å hindre kalsiumavleiringer / forkalkninger hos mennesker [31, 32]. MGP er avhengig av vitamin K for å være aktivt.

Demens / hjernesvinn og B-vitaminer

En nylig publisert randomisert kontrollert studie på pasienter med tidlig demens viste at pasientene som fikk vitamin B6, B12 og folsyre fikk redusert hjernesvinnet med opp til 50 % [33]. Tilskuddene var høyere doserte enn det man får i norske tilskudd. Jeg vil argumentere for at hjernesvinn ikke er en del av normal aldring og bør ses på som et sykdomssymptom.

Det er gjort mye forskning på antioksidanter og hjernesvinn. Hvis man gjør et søk på scholar.google.com på “brain atrophy” og “antioxidants” får man 15.900 treff. Et fornuftig inntak av antioksidanter, omega 3-fettsyrer og vitaminer kan sannsynligvis redusere eller fjerne forekomsten av hjernesvinn.

Kosttilskudd er veldig trygge

Kosttilskudd er veldig trygge. Viser til “Alliance for Natural Health´s” nye studie og “the orthomolecular medical foundation”s pressemelding [34, 35].

Nye restriksjoner på import av kosttilskudd?

Hvis innstramningen av import av legemidler også vil påvirke utenlandske kosttilskudd med fornuftige doseringer, som det har vært snakk om i pressen siden august, så er det veldig uheldig for helsefriheten og forebyggende helsearbeid i Norge.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vil-stanse-nettimport-av-reseptbelagte-medisiner-6981703.html

Oppsummering:

* Norge har en av verdens mest restriktive reguleringer av kosttilskudd.

* Mange essensielle næringsstoffer kan sannsynligvis forebygge sykdommer som utvikles over lang tid og ikke bare forebygge alvorlige mangelsykdommer, hvis man tar dem i “fornuftige doser”.

* Nordmenn bør få frihet til å velge å ta tilskudd av essensielle næringsstoffer i fornuftige doser, slik innbyggere i Sverige, Storbritannia, USA og mange andre land har mulighet til å gjøre.

* Den øvre grense for innhold i kosttilskudd i Norge bør fjernes eller så bør kosttilskudd klassifiseres som næringsstoffer / mat. Norske produsenter bør kunne lage kosttilskudd med samme doseringer som i andre utviklede land og norske forbrukere bør kunne importere kosttilskudd fra andre land som tillater høyere doseringer enn Norge.

* Det bør bli lettere å importere kosttilskudd med fornuftige doser fra andre EU-land og fra USA, ved å
– Øke tollfri-grensen og grensen for mva-fritak fra dagens 200 kr til 1000-2000 kr
– Tillate import av kosttilskudd med fornuftige doseringer fra USA (som er forbudt i dag)
– Fjerne de øvre grensene for innhold av essensielle næringsstoffer i kosttilskuddsforskriften
– Fjerne restriksjonen om at bare 3 måneders forbruk av kosttilskudd kan importeres, da det ofte er kvantumsrabatt ved kjøp fra enkelte leverandører

* Legemiddeldefinisjonen bør unntas matvarer og kosttilskudd som inneholder
– Essensielle næringsstoffer (vitaminer, mineraler og
andre essensielle næringsstoffer),
– Antioksidanter,
– Stoffer som kroppen produserer selv men som faller med alderen og hvor tilskudd kan hindre sykelige prosesser i kroppen.

Synes du regelverket for kosttilskudd i Norge er for strengt?Spre budskapet!

Kilder
1. http://holistic.se/blogg/690

2. Kosttilskuddsforskriften:
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20040520-0755.html

3. http://bigvits.co.uk/products.asp?cid=240

4. http://www.iherb.com/Vitamin-D-3-10000-IU

5. Circulating 25-hydroxyvitamin D levels indicative of vitamin D
sufficiency… (vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15671234

6. Vitamin D: a d-lightful solution for health (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21415774

7. Helsedirektoratet – Utvikling i norsk kosthold.
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kosthold-2010-stor-utgave/Sider/utviklingen-i-norsk-kosthold-2010-stor-utgave.aspx

8. A 16-week randomized clinical trial of 2000 …. (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20660028

9. “Dose response to oral vitamin D supplementation…” (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18065583

10. “Effect of oral cholecalciferol 2000 versus…” (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22422304

11. “Correcting poor vitamin D status …” (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20440693

12. Why the minimum desirable serum 25-hydroxyvitamin D level should
be 75 nmol/L (30 ng/ml) (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21872808

13. Are commonly recommended dosages for vitamin D supplementation too
low? (vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20556359

14. http://www.vitamindcouncil.org/index.aspx?o=3948&newsitem=157, fulltekst her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22554144

15. Estimated benefit of increased vitamin D status … (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19268496

16. http://download.thelancet.com/pdfs/journals/laneur/PIIS1474442210701216.pdf

17. Assessing vitamin D status (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21832900

18. High-Dose Vitamin D3 Supplementation in a Cohort of Breastfeeding
Mothers … (vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17661565

19. Vitamin D supplementation during pregnancy – double-blind,
randomized clinical trial of safety and effectiveness (vedlag),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21706518

20. Vitamin D requirements and supplementation during pregnancy
(vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21857221

21. Antimicrobial implications of vitamin D (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22259647

22. Epidemic influenza and vitamin D (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16959053

23. Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal
influenza A in schoolchildren (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962

24. Association between vitamin D and risk of colorectal cancer: a
systematic review of prospective studies (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21876081

25. Serum 25-hydroxyvitamin D and prevention of breast cancer: pooled
analysis (vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21868542

26. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort
study (vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11705562

27. Vitamin D supplementation in early childhood and risk of type 1
diabetes: a systematic review and meta-analysis (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339654

28. The D-lightful vitamin D for child health (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22179524

29. Vitamin K: the effect on health beyond coagulation – an overview
(vedlagt) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489224

30. Vitamins D and K as pleiotropic nutrients… (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155624

31. The role of vitamin K in soft-tissue calcification (vedlagt),
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22516724

32. Role of vitamin K-dependent proteins in the arterial vessel wall
(vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21713318

33. Homocysteine-lowering by B-vitamins slows the rate of accelerated
brain atrophy… (vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20838622

34. http://orthomolecular.org/resources/omns/v07n16.shtml

35. http://anh-europe.org/news/anh-exclusive-lightning-more-dangerous-than-herbs-or-vitamins

36. Randomized trial of vitamin D supplementation and risk of acute respiratory tract infection in Mongolia (vedlagt), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22908115

37. http://blog.vitamindcouncil.org/2012/10/04/a-closer-look-vitamin-d-no-match-for-common-cold/

38. http://www.vitamindcouncil.org/vitamin-d-during-pregnancy-may-be-critical-for-infant-brain-development/, originalstudien er vedlagt (Circulating 25-hydroxyvitamin D3 in pregnancy and infant neuropsychological development)

Med vennlig hilsen

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.